1. Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden van Autobedrijf van der Pol en VAGonderdelenhuis.nl zijn tot stand gekomen in overleg met de directie van Autobedrijf van der Pol.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en alle met ons gesloten koopovereenkomsten betreffende auto’s dan wel onderdelen daarvan en overige toebehoren, als mede op overeenkomsten tot keuring, taxatie, reparatie, onderhoud en reparaties aan auto’s en onze overige diensten.
1.3. Uitsluitend deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten, ongeacht een eventuele (eerdere) verwijzing van koper naar zijn eigen of andere algemene voorwaarden. Wij wijzen uitdrukkelijk de eventueel door koper van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand.
1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan Autobedrijf van der Pol derden inschakelt.
1.5. De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze wordt verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij Autobedrijf van der Pol schriftelijk met afwijkende voorwaarden akkoord is gegaan.
1.6. Indien Autobedrijf van der Pol schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkende voorwaarden blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld, de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige van kracht.

2. Identiteit van de ondernemer:
2.1. Naam ondernemer: Autobedrijf van der Pol, handelend onder de naam/namen: VAGonderdelenhuis.nl & autobedrijfvanderpol.nl
2.2. Hoofdkantoor: P.W.Janssenweg 90, 8411 XV Jubbega
2.3. KvK nummer: 01074876, BTW indicatienummer: NL109591549b01, IBAN: NL84RABO0153203544, BIC: RABONL2U

3. Toepasselijkheid:
3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Autobedrijf van der Pol en op elke tot stand gekomen overeenkomst op (eventueel op afstand) tussen Autobedrijf van der Pol en de consument.
3.2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

4. Totstandkoming van overeenkomsten:
4.1. Al onze aanbiedingen onder andere wat betreft prijzen, modellen en uitvoering zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
4.2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een order door ons schriftelijk of langs elektronische weg is geaccepteerd. Wij zijn tevens gerechtigd genoegen te nemen met een mondelinge overeenkomst, indien schriftelijk of elektronische vastlegging is uitgebleven.
4.3. Aanvullingen op en/of wijzigingen van tot stand gekomen overeenkomsten, waaronder annuleringen van gesloten overeenkomsten, gelden slechts indien en voor zover zij door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.
4.4. Alle overeenkomsten, wijzigingen daaronder begrepen, worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door onze directie. De overeenkomst wordt geachte te zijn aangegaan binnen twee werkdagen na ondertekening van de koopovereenkomst c.q. orderbevestiging, indien de directie binnen die periode niet heeft laten blijken de order niet te accepteren.
4.5. Autobedrijf van der Pol zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uit voeren. Autobedrijf van der Pol zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Autobedrijf van der Pol kan echter niet garanderen dat met de werkzaamheden steeds het door de wederpartij gewenste resultaat wordt bereikt. Autobedrijf van der Pol heeft altijd het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
4.6. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.7. Webshop VAGonderdelenhuis: Het aanbod binnen webshop VAGonderdelenhuis, bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. VAGonderdelenhuis maakt gebruik van afbeeldingen en deze geven een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: •de prijs inclusief eventuele btw, * verzendkosten, *of het een gebruikt of nieuw product betreft, * de wijze van betaling, * de kwaliteit en garantie van een product.
4.8. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Autobedrijf van der Pol binnen 24 uur langs elektronische weg, de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Autobedrijf van der Pol is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
4.9. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Autobedrijf van der Pol passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Autobedrijf van der Pol maakt gebruik van de betalingsmogelijkheden iDeal en Paypal waardoor de consument in een veilige omgeving elektronisch kan betalen.

5. Prijzen:
5.1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montage-, service -en transportkosten evenals keuringskosten en kosten rijklaar maken en eventuele fiscale heffingen anders dan BPM/BTW niet in onze prijs begrepen.
5.2. Ook nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen kunnen wijzigingen in rechten, belastingen en accijnzen aan de koper worden doorberekend.
5.3. Naast de in lid 3 van dit artikel genoemde prijswijzigingen mogen evens prijsverhogingen door de fabrikant en/of importeur aan de koper worden doorberekend. Indien een prijsverhoging, zoals bedoeld in dit artikellid, binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaats vindt, heeft de koper het recht om binnen een week na kennisgeving van de prijswijziging de overeenkomst te ontbinden.
5.4. Een (algemene) prijsverlaging, die wordt doorgevoerd na het aangaan van de koopovereenkomst, maar voor de feitelijke levering, geeft de koper geen aanspraak op zodanige prijsverlaging.
5.5. Alle prijzen zijn in euro’s.
5.6. Autobedrijf van der Pol heeft het recht extra werkzaamheden, die eventueel op verzoek van de wederpartij plaatsvinden, als zijnde meerwerk, in rekening te brengen.
5.7. Over gebruikte onderdelen wordt geen BTW berekend.

6. Termijnen:
6.1. Opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet “tijdige”levering dienen wij daarom eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
6.2. Wij zijn eerst in gebreke nadat 21 dagen zijn verstreken sinds de schriftelijke in gebreke stelling ons heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel 11.

7. Levering en risico-overgang:
7.1. Levering geschied na (schriftelijke) aankondiging te onzer keuze:
a. Door ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres
b. Door levering van het verkochte aan het adres van koper in Nederland
7.2. Bij ter beschikkingstelling van het verkochte aan ons adres ten behoeve van koper dient koper binnen 5 dagen, nadat het verkochte ter beschikking staat, het verkochte af te halen.
7.3. Bij aflevering van het verkochte door ons aan het adres van koper dient koper onmiddellijk af te nemen.
7.4. Indien koper het verkochte niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn afhaalt of het verkochte niet conform lid 3 van dit artikel afneemt, zijn wij gerechtigd stallingkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf c.q. ter plaatse geldende tarief. Het risico voor beschadiging en/of teniet gaan is voor koper. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 gaat het risico op de koper over 5 dagen nadat het verkochte ter beschikking staat van koper dan wel met onmiddellijke ingang indien het verkochte door ons aan (het adres van) koper wordt afgeleverd.
7.5. Webshop VAGonderdelenhuis: Autobedrijf van der Pol zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4, 4.8. van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. In geval van ontbinding conform vorige lid, zal Autobedrijf van der Pol het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Autobedrijf van der Pol zich inspannen om een vervangend artikel te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden vermeld dat er een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retour zending zijn voor de rekening van de consument. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument.
7.6. Leveringen in Nederland door Post.nl
7.7. Tenzij anders door de consument aangegeven en met uitzondering van brievenbuspost, worden pakketbezorgingen verzonden inclusief een track and tracé code.

8. Betalingen:
8.1. Wij zijn gerechtigd van het door de koper verschuldigde bedrag te alle tijde vooruitbetalingen te verlangen (in ieder geval) tot een beloop van 25% daarvan. De factuur betrekking hebbende op de vooruitbetaling dient te zijn voldaan voordat levering van het gekochte, heeft plaats gevonden.
8.2. Tenzij anders overeengekomen dient betaling, zonder verrekening, ook van bijkomende kosten, voor of bij afname of aflevering van het verkochte contant plaats te vinden. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door ons aangegeven bank -of giro rekening op het tijdstip van levering. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen.
8.3. Indien koper het verkochte niet heeft afgehaald binnen de in artikel 7 lid 2 vermelde termijn, of conform artikel 7 lid 3 heeft afgenomen, word hem de factuur betreffende het verkochte toegezonden, welke direct betaald dient te worden. Als vervaldatum geldt de dag van verzending van deze factuur. Geschied de aflevering aan het adres van koper dan geldt als vervaldatum de dag van ontvangst van de factuur.
8.4. Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum op een door Autobedrijf van der Pol aan gegeven wijze.
8.5. Na het verstrijken van deze fatale betalingstermijn van 8 dagen na de factuurdatum is de wederpartij, zonder dat verdere sommatie vereist is, in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1.5% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
8.6. In geval koper één of meerdere betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of volledig niet nakomt, is koper vanaf de vervaldatum aan ons de wettelijke rente verschuldigd over alle te late betalingen per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand.
8.7. Tevens is koper de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten verschuldigd. Buitengerechtelijke incassokosten zijn alle kosten welke door ons gemaakt worden om tot incasso van de door koper uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te geraken, zoals declaraties van advocaten en procureurs, deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van 50 euro.
8.8. Webshop VAGonderdelenhuis: Bestellingen via de webshop dienen altijd volledig vooraf voldaan te worden, via iDeal of Paypall. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens direct aan Autobedrijf van der Pol te melden.

9. Inkoop:
9.1. Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing, indien wij een auto inkopen in geval van verkoop (zogenaamde inruil), wanneer de koper/aanbieder:
• Een particulier is, die zelf geen aftrek van voorbelasting heeft genoten:
• Een (overheid) instelling is, niet ondernemer zijnde:
• Een ondernemer is, die de auto uitsluitend voor vrijgestelde prestaties heeft gekocht:
• Een kleine ondernemer is, die van de administratieve verplichtingen is ontheven op grond van artikel 25, lid 3 van de Wet op de Omzetbelasting 1968:
• Een andere (geautoriseerde) wederverkoper is, die de margeregeling toepast, in die zin dat slecht s BTW over de marge verschuldigd is.
9.2. Bij iedere inkoop vindt een taxatie plaats door een door ons aan te wijzen taxateur, die een rapport opmaakt van de toestand, waarin de auto zich bevindt.
9.3. Koper/aanbieder dient in te staan voor de informatie die hij geeft over het schadeverloop van de in te ruilen auto.
9.4. Aan deze taxatie zijn wij even wel niet langer gebonden dan 14 dagen na de dag der taxatie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
9.5. Op de dag van overdracht van de in te kopen auto dient deze in dezelfde staat te verkeren als op het ogenblik van taxatie.
9.6. Indien de overdracht van de in te kopen auto plaats vindt, nadat de termijn in lid 4 genoemd verstreken is en/of indien de te kopen auto niet meer in dezelfde staat verkeert als op het ogenblik der taxatie, zijn wij gerechtigd opnieuw een taxatie te verrichten. Indien deze lager uitvalt, kan aanbieder/koper daar geen rechten aan ontlenen.
9.7. De in te kopen auto(‘s) dient (dienen) te worden geleverd bij levering van de verkochte auto(s).
9.8. Indien koper aanbieder bij verkoop van een nieuwe auto tegen inkoop van een auto de in te kopen auto blijft berijden in afwachting van de levering van de nieuwe, wordt de in te kopen auto eerst ons eigendom, nadat de feitelijke levering heeft plaats gevonden. Tot die datum is het risico voor de in te kopen auto voor de koper/aanbieder.
9.9. De in te kopen auto dient bij de feitelijke levering voorzien te zijn van en geldig kentekenbewijs (deel I en deel II) en een overschrijvingsbewijs. Indien een of meerdere van bovenstaande papieren ontbreekt, behouden wij ons het recht voor, voor het verkrijgen van een nieuw kentekenbewijs en de daarmee verband houdende waarde vermindering, koper/aanbieder kosten in rekening te brengen. Bovendien dient koper/aanbieder de auto in dat geval in te leveren met een tijdelijk kentekenbewijs.
9.10. In geval van inkoop dient de (particuliere) koper/aanbieder als bedoeld in lid 1 o.g.v. de toepasselijke BTW regelgeving over inruil van gebruikte roerende zaken, een inkoopverklaring in te vullen en te ondertekenen.
9.11. De overeenkomst met betrekking tot de inruil/inkoop wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van schriftelijke goedkeuring door onze directie. Het bepaalde in artikel 2, lid 4, is van overeenkomstige toepassing.

10. Schadetaxatie:
10.1. Indien wij en schadetaxatie hebben verricht, zullen wij aan koper/opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen, met een minimum van 150 euro exclusief BTW. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien aan ons een opdracht tot reparatie wordt verstrekt, dan wel de levering van en (andere) auto met ons word overeengekomen.

11. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming):
11.1. Wij zijn niet gehouden tot nakoming van enige verplichting indien wij daartoe gehinderd zijn als gevolg van onze toeleveranciers, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.
11.2. Wij zijn in geval van blijvende overmacht gerechtigd de overeenkomst met koper buitengerechtelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke overmacht zijn wij gerechtigd de termijnen van de overeenkomst met koper te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke overmacht geldt.

12. Eigendomsvoorbehoud:
12.1. De eigendom van alle door ons aan koper verkochte zaken blijft bij ons zolang koper onze vorderingen uit hoofde van deze of andere overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang koper de vordering uit hoofde van de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of andere overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang koper onze vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming door koper van zodanige verbintenissen niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boete, rente en kosten.
12.2. Koper is voor volledige betaling van de verkoopprijs met inbegrip van eventuele rente en kosten niet bevoegd het verkochte aan derden in gebruik af te staan, te verpanden of aan derden over te dragen.
12.3. In het geval een derde te goede trouw de eigendom van de nog niet betaalde zaken heeft gekregen en deze derde de verschuldigde koopsom nog niet heeft voldaan, verbind koper zich nu al voor als dan een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover mogelijk te vestigen op de vordering die koper op deze derde heeft.

13. Garantie een aansprakelijkheid:
13.1. Door ons geleverde nieuwe auto’s evenals onderdelen, worden gegarandeerd in overeenstemming met de daarop gegeven (fabriek-) garantie.
13.2. Indien een nieuw onderdeel binnen de garantietermijn van de auto wordt vervangen, blijft de oorspronkelijke garantietermijn van de nieuwe auto ook op dit vervangen onderdeel van kracht (‘geen garantie op garantie’).
13.3. Onverminderd de garantiebepalingen, de beperkingen daaraan gesteld door de wet evenals door die Europese wet-en regelgeving, die rechtstreekse werking heeft en die niet in de wet is geïmplementeerd, sluiten wij ter zake van de door ons afgeleverde zaken en verrichte (reparatie) werkzaamheden uitdrukkelijk iedere verder gaande aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens aansprakelijkheid die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van onze werknemers en/of hulppersonen.
13.4. Indien en voor zover er op ons aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofd dan ook, is deze aansprakelijkheid te alle tijde beperkt tot het bedrag waartoe wij verzekerd zijn.
13.5. Autobedrijf van der Pol staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Autobedrijf van der Pol er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
13.6. Een door Autobedrijf van der Pol, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
13.7. Autobedrijf van der Pol verleent geen garantie op, door de consument zelf meegebrachte en elders gekochte, gebruikte onderdelen.
13.8. Autobedrijf van der Pol verleent garantie op door ons zelf geleverde gebruikte onderdelen. Wanneer er iets mis is met een onderdeel binnen 5 dagen na aanschaf, dient de consument binnen 5 werkdagen te bewijzen dat het een ondeugdelijk product betrof.
13.9. Alle gebruikte occasions worden verkocht zoals gezien, bereden en akkoord bevonden. Volgens uitdrukkelijke afspraak en zonder garantie. Tenzij op de factuur anders is vermeld en overeengekomen.
13.10. Autobedrijf van der Pol verleent op onderhoud en reparatiewerk 3 maanden garantie. Het recht op diensten van de service is gekoppeld aan de verplichting om alle voorgeschreven onderhoudsbeurten, op de aangegeven kilometerstanden te laten uitvoeren. Het onderhoudsschema staat vermeld in het instructieboekje. De registratiebladen in dit boekje dienen te zijn ingevuld en voorzien te zijn van stempel en handtekening van Autobedrijf van der Pol.

14. Reparaties:
14.1. Onze aanbiedingen betreffende prijzen van reparatie en reparatieduur zijn geheel vrijblijvend, indicatief en niet bindend.
14.2. Wij kunnen het retentierecht uitoefenen op de auto, indien de koper/opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet geheel voldoet, ook indien het kosten van eerdere door ons verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto betreft. Wij kunnen het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil aanhangig is gemaakt bij een rechter.
14.3. Indien na uitvoering van de ons opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de koper/opdrachtgever de betreffende auto niet binnen een week na laatst bedoeld tijdstip is afgehaald, zijn wij gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het in ons bedrijf geldende tarief. Stalling geschied voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever, behoudens ingeval er sprake is van schade die rechtstreeks het gevolg is van opzet of grove schuld onzerzijds.
14.4. Vervangen materialen of zaken worden alleen aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien deze zulks uitdrukkelijk wenst en zulks tevoren aan ons kenbaar maakt. In het andere geval worden de materialen ons eigendom zonder dat de koper opdrachtgever terzake enige vergoeding aan ons in rekening kan brengen.
14.5. Garantie op de reparaties strekt zich uit tot 2 jaar na uitvoering daarvan, onverminderd de beperkingen daaraan gesteld door de wet, almede door die Europese wet -en regelgeving die rechtstreekse werking heeft den die niet in de wet is geïmplementeerd. Elke aanspraak op garantie vervalt indien niet geautoriseerde derden zonder onze voorkennis en/of toestemming, werkzaamheden hebben verricht die in verband kunnen worden gebracht met de door ons verrichte montage, herstel –en/of onderhoudswerkzaamheden ten aanzien waarvan het beroep op garantie wordt gedaan.

15. Klachten en verjaring:
15.1. Klachten behoren binnen 8 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door koper/opdrachtgever schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever wordt geacht het gekochte onvoorwaardelijk bij aanlevering te melden aan ons, bij gebreke waarvan koper/opdrachtgever word geachte het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Een koper/opdrachtgever zijnde een natuurlijk persoon/consument dient in afwijking van het voorgaande binnen twee maanden na de datum waarop de klacht is ontdekt, deze schriftelijk bij ons in te dienen.
15.2. Klachten zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat koper/opdrachtgever of niet geautoriseerde derden iets aan het (de) object(en) hebben veranderd of gerepareerd at direct of indirect verband houdt met de klacht, behoudens in het geval dat dit met voorkennis van ons is geschied en in noodgevallen waarin koper zich vooral onmogelijk met ons heeft kunnen verstaan, doch hij niettemin ons terstond van het noodgeval in kennis heeft gesteld.
15.3. Alle aanspraken tegen ons, die niet binnen een jaar na hun ontstaan schriftelijk bij ons zijn ingediend, vervallen door verjaring, met dien verstande dat uitsluitend voor natuurlijke personen/consumenten een verjaringstermijn geldt van twee jaar, vanaf de aflevering van de nieuwe auto, dan wel nieuwe onderdelen.

16. Ontbinding van koopovereenkomst of reparatieopdracht op speciaal bestelde onderdelen:
16.1. Onverminderd ons recht nakoming te vorderen zijn wij gerechtigd, indien de koper de overeenkomst wenst te annuleren, de koopovereenkomst of reparatie opdracht te ontbinden, waarbij wij het recht hebben een koper 15% van de catalogusprijs inclusief BTW en BPM, exclusief eventuele inruil als schadevergoeding in rekening te brengen.
16.2. Speciaal bestelde onderdelen en elektrische onderdelen kunnen niet retour worden genomen.
16.3. De koper is geen annuleringskosten verschuldigd, indien de koper in geval van een verkoop op afstand de overeenkomst rechts geldig heeft ontbonden op grond van artikel 7:46D BW.
16.4. Wij kunnen, naast de overige aan ons toekomende rechten, de koopovereenkomst / reparatie opdracht met koper te allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst en zonder schadeplichtigheid jegens koper door middel van een schriftelijke mededeling aan de koper opschoren en/of ontbinden indien koper een of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, indien koper niet in staat is te voldoen aan zijn opeisbare schulden op zijn opeisbare schulden onbetaald laat, insolvent wordt, indien het faillissement van koper is aangevraagd. Indien surseance van betaling is aangevraagd, namens koper en verzoek tot toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling wordt gedaan, dan wel deze ten aanzien van koper word uitgesproken of indien koper zijn bedrijf staakt en/of beslag onder de koper word gelegd dat niet binnen 30 dagen na datum beslaglegging zal zijn opgeheven.
16.5. Indien een der in lid 3 van dit artikel omschreven situaties zich voordoet, dan rust op koper de plicht ons daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

17. Herroepingsrecht: Bij levering van producten webshop VAGonderdelenhuis
17.1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
17.2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
17.3. Kosten in geval van herroeping: Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
17.4. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
17.5. Indien de consument een bedrag betaald heeft, komen ten hoogste de kosten van het betalingsverkeer bij iDeal en Paypal voor zijn rekening.
17.6. Uitsluiting herroepingrecht: Autobedrijf van der Pol kan het herroepingrecht van de consument uitsluiten. De uitsluiting van het herroepingrecht geldt wanneer dit duidelijk is vermeld op de factuur. Uitsluiting is slechts mogelijk voor producten: – die door Autobedrijf van der Pol zijn besteld in opdracht met specificaties van de consument, – die uiterlijk persoonlijk van aard zijn, – waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Autobedrijf van der Pol geen invloed heeft, – voor audio –en video opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

18. Persoonsregistratie:
18.1. Autobedrijf van der Pol zal uw persoonsgegevens welke verkregen zijn uit hoofde van onze dienstverlening niet voor commerciële doeleinden gebruiken.

19. Toepassing recht en geschillen:
19.1. Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19.2. Behoudens geschillen met betrekking welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige verkoop -en leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, of van nadere overeenkomsten, welke van zodanige overeenkomsten uitvloeisel mochten zijn, worden berecht door een volgens de wet bevoegde rechter.
19.3. Wij zijn eerst in gebreken nadat 21 dagen zijn verstreken sinds de schriftelijke ingebrekestelling ons heeft bereikt, e.e.a. onverlet het bepaalde in artikel 11.

Het huis van Dr. Quattro; hét adres voor originele New Old Stock onderdelen

Direct onderdelen zoeken   zoek-ic

In onze webshop vagonderdelenhuis.nl maken wij uitsluitend gebruik van deze onderdeelnummers. Wilt u zelf controleren of het onderdeel dat u zoekt klopt? Dan kunt u gebruik maken van de tool die door iedereen vrij te gebruiken is. (scroll over text for English)

(link opent in een nieuwe venster)

X